Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek | Themaoverleg Groen

Groen in het wegbeheer betekent geleiding van verkeer, markering van gevaarlijke punten, vergroten beleving en leefbaarheid, afscherming, filtering fijne deeltjes, borgen leefgebied flora en fauna en meer.

Themaoverleg groen is een pas opgerichte (2021) enthousiaste groep provinciale vakgenoten die zich bezighoudt met groen en aanverwante zaken.

Themaoverleg Groen is – alhoewel jong van historie –  reeds druk doende te faciliteren dat provinciale vakgenoten kennis delen, elkaar opzoeken bij complexe en minder complexe vraagstukken, als vertegenwoordiger op te treden richting vraagstukken van CROW (beheersystematiek Groen) en is  contactpersoon voor de Flora- en Faunawet.

Komende jaren willen wij gezamenlijk verdiepen op tal van tactisch-operationele terreinen zoals:

 • Bestrijding processierups,
 • Ecologisch bermbeheer,
 • Beheer faunavoorzieningen,
 • Kapbeleid,
 • Bestrijding exoten,
 • Groenbeheersystematiek,
 • Duurzaamheid en circulariteit,
 • Innovaties in beheer en onderhoud groen,
 • Aanplantbeleid,
 • Omgang met bomen in obstakelvrije zones,
 • Flora- en faunawet,
 • Contracten t.b.v. groenonderhoud/onderhoud openbare ruimte,
 • Omgevingswet i.r.t. groen.


Vaktechniek | Themaoverleg Kunstwerken

Het Vakgenoten Overleg Kunstwerken (VOK) wil vooral ervaringen delen en kennis ophalen en elkaar hierin stimuleren. Dit kan heel ruim zijn, bijvoorbeeld op gebied van beheer van assets, techniek, innovatie, duurzaamheid en ARBO. Daarnaast nodigt het VOK sprekers (intern en extern) uit voor relevante en actuele onderwerpen. In het afgelopen jaar werden de volgende onderwerpen besproken:

 • Diverse projectplannen
 • Proces rondom innovaties
 • Renovaties met Chroom 6
 • Platform bruggen
 • Exceptioneel transport  ZT Online
 • CE-markering van beweegbare bruggen
 • IFD Bouwen / beweegbare en vaste kunstwerken
 • Exceptioneel transport
 • Inspectie uitvragen


Vaktechniek | Themaoverleg Verhardingen

Het Provinciaal Vakgenoten Overleg Verhardingen (PVOV) ontstaan uit het IPO vakberaad verhardingen is sinds 1993 ‘het’ platform voor vakdeskundigen Verhardingen om ervaringen en opgedane kennis te delen, ontwikkelingen te volgen, informatie te vergaren en projecten en onderzoek af te stemmen op provinciaal niveau. We overleggen minimaal 4 keer per jaar waarbij vaste agendapunten als duurzaamheid, terugkoppeling uit werkgroepen en kennis uitwisselen aangevuld worden met ingebrachte actuele agendapunten. Inhoudelijk laten we ons enthousiasmeren en informeren door wisselende externe sprekers uit ons werkveld.

Belangrijke onderwerpen voor ons zijn de kwaliteitskaders wegverharding (bereikbaarheid/veiligheid), leefbaarheid (geluid/trilling) en duurzaamheid (CO2-reductie/circulair werken). We volgen, promoten en stimuleren innovaties waarbij successen gedeeld en opgeschaald worden.

Buiten de periodieke overleggen vinden we elkaar in verschillende (landelijke)projecten en werkgroepen waarbij we efficiënt onze afvaardigingen organiseren. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden, via mail en telefoon bevragen en informeren we elkaar over verschillende vraagstukken.

Een greep uit de onderwerpen welke recent zijn besproken:

 • Biobased bindmiddelen, zoals lignines
 • Stroefheidseisen en metingen, SWF versus proef 72
 • Levensduur verlengende maatregelen (LVO)
 • Reststromen bij hergebruik.
 • Datagedreven werken in de wegenbouw
 • Ontwikkeling van een (open)data dashboard (analyse/visualisatie van beheerdata)
 • Kwaliteit bouwstoffen in relatie tot standaard RAW bepalingen
 • Standaardisering in asfaltmengsels in relatie met de CROW
 • Circulaire rehabilitatie van wegconstructies
 • Toepassen van ‘vreemde’ bouwstoffen (plastics, rubber, dakbedekking, enz.)
 • Gedrag van stille wegdekken
 • Gezamenlijke training wegbeheersystematiek

Een greep uit onderwerpen welke we gezamenlijk oppakken:

 • Biobased ‘Bitumen’ onderzoek (programma Chaplin)
 • Ontwikkelingen in geautomatiseerd meten
 • Asfalt wegdek test (ontwikkelen levensduurmodel voor SMA deklagen)
 • Gezamenlijke uitvraag van meet/inspectieopdrachten


Subonderwerpen

Thematrekkers

 • Jeroen Brune
 • Jan Maurix
 • Paul Waarts

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD