Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek | Themaoverleg Groen

Groen in het wegbeheer betekent geleiding van verkeer, markering van gevaarlijke punten, vergroten beleving en leefbaarheid, afscherming, filtering fijne deeltjes, borgen leefgebied flora en fauna en meer.

Themaoverleg groen is een pas opgerichte (2021) enthousiaste groep provinciale vakgenoten die zich bezighoudt met groen en aanverwante zaken.

Themaoverleg Groen is – alhoewel jong van historie –  reeds druk doende te faciliteren dat provinciale vakgenoten kennis delen, elkaar opzoeken bij complexe en minder complexe vraagstukken, als vertegenwoordiger op te treden richting vraagstukken van CROW (beheersystematiek Groen) en is  contactpersoon voor de Flora- en Faunawet.

Komende jaren willen wij gezamenlijk verdiepen op tal van tactisch-operationele terreinen zoals:

 • Bestrijding processierups,
 • Ecologisch bermbeheer,
 • Beheer faunavoorzieningen,
 • Kapbeleid,
 • Bestrijding exoten,
 • Groenbeheersystematiek,
 • Duurzaamheid en circulariteit,
 • Innovaties in beheer en onderhoud groen,
 • Aanplantbeleid,
 • Omgang met bomen in obstakelvrije zones,
 • Flora- en faunawet,
 • Contracten t.b.v. groenonderhoud/onderhoud openbare ruimte,
 • Omgevingswet i.r.t. groen.


Vaktechniek | Themaoverleg Kunstwerken

Het Vakgenoten Overleg Kunstwerken (VOK) wil vooral ervaringen delen en kennis ophalen en elkaar hierin stimuleren. Dit kan heel ruim zijn, bijvoorbeeld op gebied van beheer van assets, techniek, innovatie, duurzaamheid en ARBO. Daarnaast nodigt het VOK sprekers (intern en extern) uit voor relevante en actuele onderwerpen. In het afgelopen jaar werden de volgende onderwerpen besproken:

 • Diverse projectplannen
 • Proces rondom innovaties
 • Renovaties met Chroom 6
 • Platform bruggen
 • Exceptioneel transport  ZT Online
 • CE-markering van beweegbare bruggen
 • IFD Bouwen / beweegbare en vaste kunstwerken
 • Exceptioneel transport
 • Inspectie uitvragen


Subonderwerpen

Thematrekkers

 • Jeroen Brune
 • Jan Maurix
 • Paul Waarts

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD