Data

Data

Waarom BIM?

Data en informatie zijn cruciaal voor onze werkprocessen in de sector Beheer en Bouw. Het VBB heeft daarom het thema Bouw Informatie Management (BIM) voor het beheer van onze infrastructuur prominent op de agenda gezet. Met een gericht meerjarenprogramma investeren de provincies fors in de ontwikkeling van BIM.

Met dit programma werken de provincies aan 3 doelen:

  1. De provincies willen goed in staat zijn hun beheerde areaalgegevens op orde te hebben / houden. BIM helpt ons om via standaarden de data vanuit de infra-projecten (de bron) soepel terug te laten stromen naar onze beheerssystemen.
  2. De provincies willen hun professioneel opdrachtgeverschap verbeteren. Met behulp van BIM kunnen we ons contractmanagement en datacontractering verbeteren door uniform en herkenbaar de markt te benaderen.
  3. De provincies willen zowel intern als extern één taal spreken. Het gebruik van open BIM-standaarden maakt het mogelijk informatie gemakkelijk uit te wisselen, ook om goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen als de Omgevingswet, verplichte basisregistraties (BGT, BRO) e.d.

Stand van zaken

Ontwikkeling:

Inmiddels zijn er forse stappen gezet en is een generieke Informatielevering-Specificatie (ILS) ontwikkeld en een gezamenlijke Object Type Library (Imbor-OTL) opgezet voor alle te beheren objecten in de buitenruimte en infrastructuur. Deze zullen als uitgangspunt gebruikt gaan worden in onze contracten en door ervaringen verder worden doorontwikkeld.

Implementatie:

Naast de gezamenlijke ontwikkeling van deze producten wordt parallel ingezet op de implementatie van BIM bij de afzonderlijke provincies. Zo hebben we de beschikking over een uitgebreid leertraject voor de professional die met BIM wil werken. Tevens een netwerk opgezet van BIM-coaches binnen de verschillende provincies die collega’s en team kunnen ondersteunen bij het werken met BIM. Het ‘eigen maken’, inrichten en werken met BIM vraagt een aanpassing van de cultuur en structuur en vraagt substantieel tijd en aandacht. Ook wordt bezien welke investeringen noodzakelijk zijn in ICT om de gewenste data-uitwisseling mogelijk te maken.

Beheer:

Momenteel wordt nagedacht hoe we structureel het beheer van onze BIM-producten kunnen borgen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere stakeholders in het veld bezien.

Toekomst

Basis op orde. Het VBB is van mening dat met de introductie van BIM in onze organisaties een goed fundament wordt gelegd voor datamanagement ondersteunend aan goed assetmanagement. We krijgen de toegang tot steeds meer data die op een verantwoorde, slimme manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Onze assets bestaan zowel live maar gaan ook virtueel leven als ‘Digital Twin’. Deze Digital Twins kunnen -voorzien van de juiste data- ons antwoorden gaan geven op tal van relevante vragen in het beheer en onderhoud van onze assets. Met ons meerjarenprogramma BIM leggen we hiervoor het fundament.

Subonderwerpen

  • BIM
  • Digitalisering

Thematrekkers

  • Mirza Milosevic

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD