Smart mobility

Mobiliteit

Het VBB werkt aan het thema Smart Mobility waaronder het onderwerp zelfrijdende auto’s op provinciale wegen valt. Het is ook voor de provinciale wegbeheerders van belang beter zicht te krijgen op de implicaties van de slimme, (deels) zelfrijdende auto’s op het ontwerp en de inrichting van hun wegen voor de korte en langere termijn. Met beter zicht op de ontwikkelingen in dit multidisciplinaire en dynamische werkveld zijn de provinciale wegbeheerders beter in staat om zich te beraden op hun positie en kerntaken. Daarmee krijgen ze een duidelijker beeld van hun handelingsperspectief: wat willen en kunnen ze zelf, waar zijn andere partijen verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld de automotive industrie) en met welke partijen is samenwerking nodig. En met beter zicht op de ontwikkelingen en hun kerntaken kunnen de wegbeheerders ook gezamenlijk bewegen naar een aangepaste standaard van weginrichting waarin de ontwikkelingen van slimme voertuigen zijn verdisconteerd.

Wat hebben we bereikt

Om het voor de wegbeheerders inzichtelijk te maken wat zij in termen van no-regret maatregelen al op korte termijn kunnen doen, is een gestructureerde aanpak gevolgd. Daarbij is uitgegaan van voertuigen die ondersteunen in koers houden (lane keeping), snelheid en afstand houden (adaptive cruise control) en verkeersbordherkenning. Voor deze voertuigfuncties is een systematisch overzicht gemaakt van relevante ontwerp- en inrichtingselementen op rechte wegvakken van gebiedsontsluitings- en stroomwegen in het onderliggend wegennet.
Voor langsmarkering en verkeersborden zijn functionele specificaties opgesteld op basis van kennis van het functioneren van de in-car systemen in relatie tot wegontwerp, beheer en onderhoud. Deze laten zich vertalen naar diverse praktische aanbevelingen, bijvoorbeeld op het gebied van zichtbaarheid van markering en borden in verschillende condities, contrast naast reflectie, juiste locaties van borden, uniformiteit, consistentie, kwaliteit van onderhoud en beheer. Een en ander is vastgelegd in het rapport “Slimme voertuigen op toekomstbestendige provinciale wegen”.

Onze ambities

Wegbeheerders zijn op zoek naar een concreet handelingsperspectief en zijn bereid om in actie te komen als ze weten wat ze moeten doen en waarom. Decentrale wegbeheerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan praktisch toepasbare kennis op het gebied van  slimme voertuigen. In de afgelopen periode is veel kennis over  slimme voertuigen naar buiten gekomen. Op een aantal aspecten van slimme voertuigen en rijtaakondersteunende functies  ontbreekt het nog aan een concreet handelingsperspectief en de doorwerking in bestaande, toonaangevende publicaties zoals het handboek wegontwerp. Dit willen we met de samenwerkende partijen in 2022 gezamenlijk oppakken.

Subonderwerpen

  • Smart mobility

Thematrekkers

  • Bart Swaans
  • Kees van der Plas

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD