Duurzaamheid

duurzaamheid

Platform P12 Duurzaam GWW 

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam GWW hebben de provincies zich gecommitteerd aan de in de Green Deal opgenomen afspraken. De afspraak is dat de provincies als opdrachtgever in GWW projecten de landelijke aanpak duurzaam GWW toepassen en stimuleren dat duurzaamheid in de projecten wordt meegenomen. Het platform P12 Duurzaam GWW (hierna P12) is opgezet om de voortgang van de aanpak duurzaam GWW bij de verschillende provincies te delen en te bewaken.  

Focus op vijf thema’s  

Eén van de instrumenten uit de landelijke aanpak duurzaam GWW is het Ambitieweb. Dit instrument heeft tot doel om duurzaamheidsambities te bepalen en vast te leggen. Daarbij wordt duurzaamheid geconcretiseerd in twaalf thema’s. Aangezien het onmogelijk is om op alle thema’s evenveel inzet te plegen is besloten een gezamenlijke focus aan te brengen. P12 heeft ervoor gekozen om op de volgende vijf thema’s te focussen: 

 1. Duurzaam GWW (aanpak) / Klimaatakkoord (vertaald in de provinciale Actie-agenda Klimaatakkoord Mobiliteit)
 2. Infra-innovaties
 3. Circulariteit 
 4. Klimaatmitigatie 
 5. Klimaatadaptatie 

Samenwerkingswinst 

Het uitgangspunt van P12 is dat winst wordt behaald in termen van tijd, geld en kwaliteit als wordt samengewerkt ten opzichte van de situatie dat iedere provincie voor zich aan de slag gaat met het verduurzamen van GWW projecten. De minimale vorm van samenwerking is elkaar te informeren en te inspireren (community of practice). Daarbij kan het zijn dat een provincie die koploper is op een duurzaamheidsthema op eigen initiatief verder gaat en de ontwikkelede kennis deelt met andere provincies. Het kan ook zijn dat provincies (in deelverband) in gezamenlijkheid kennis ontwikkelen die beschikbaar wordt gesteld aan de andere provincies. Per onderwerp wordt bepaald welke samenwerkingsvorm de meeste winst oplevert voor alle provincies gezamenlijk.

Een voorbeeld van samenwerking is het komen tot een gezamenlijk webbased Ambitieweb, met een gezamenlijke database waarin de provincies per thema hun duurzaamheidsmaatregelen kunnen opnemen (als concretisering van de gekozen duurzaamheidsambities). Hierdoor kunnen de provincies elkaar inspireren en van elkaar leren.

P12 is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de opvolger van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, te weten het Manifest Duurzaam GWW 2030. Ook nemen de leden van P12 deel aan diverse initiatieven, werkgroepen en netwerken die raakvlakken hebben met P12. Het gaat dan om de volgende werkgroepen en netwerken: 

 • Uitwerking klimaat- en circulariteitsdashboard/monitor (onderdeel Manifest DGWW2030)  
 • Klimaattafel 
 • Infra-Innovatienetwerk 
 • Club van Utrecht 
 • Vakberaad Beheer en Bouw 

Relatie met Vakberaad Beheer en Bouw 

P12 functioneert als ondervakberaad onder het Vakberaad Beheer en Bouw (hierna VBB). Daarbij fungeert het VBB als opdrachtgever voor P12, waarbij P12 wel de mogelijkheid heeft om op eigen initiatief voorstellen te doen aan het VBB. De overlegmomenten van P12 (vijf keer per jaar) zijn afgestemd met de vergaderingen van het VBB. 

Subonderwerpen

 • Circulariteit
 • Duurzaam GWW instrumenten
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie

Thematrekkers

 • Hans van Breeden
 • Gerrit Jansen
 • Jan Spoelstra
 • Annemijn Kramer

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD