Asfalt-Impuls

Het programma Asfalt-Impuls wil een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Vrijwel alle belangrijke wegen bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen. Hoofddoelstelling: ‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO2-productie, tegen gelijke of lagere kosten.’Het is een programma waarin alle stakeholders hun inbreng hebben. De inhoud is tot stand gekomen via werksessies. De Stuurgroep Asfalt-Impuls besluit welke voorgestelde projecten tot uitvoering komen. Voor de uitvoering worden werkgroepen ingericht. De afstemming wordt bewaakt door het Kernteam Asfalt-Impuls. Het programma wordt ondersteund het Programmabureau Asfalt-Impuls. Het Programmabureau is ondergebracht bij CROW.

Voor de projecten zie https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >