Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen’) en in bijbehorende kennismodule WiU. https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/verkeersmaatregelen

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties versnellen die bijdragen om de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave met de beschikbare middelen efficiënter en effectiever tot een succes te maken. Dit draagt bij aan veilige en toekomstbestendige infrastructuur en […]

Opleiding coördinator gladheidbestrijding voor wegebeheerders

Bij bestrijden van gladheid gaat het ook om complexiteit en verantwoordelijkheden. Het betreft een meerdaagse basisopleiding ontwikkelt om beheerders kennis te laten maken met alle aspecten van gladheidsbestrijding. De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen. De opleiding is voor alle wegbeheerders die meer kennis en vaardigheden willen opdoen op het gebied vangladheidsbestrijding. https://www.crow.nl/cursussen/opleiding-coordinator-gladheidsbestrijding-voor-we

Modelregeling nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen kabels en leidingen

De Omgevingswet treedt per 1-1-2023 in werking. Daarmee ook afdeling 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (m.b.t. nadeelcompensatie). Daarmee komen de huidige provinciale nadeelcompensatieverordeningen / beleidsregels te vervallen en / of moeten deze aangepast worden om te voldoen aan de vereisten van afdeling 4.5 Awb. Dit geldt zowel voor nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen als voor nadeelcompensatie […]

Rekenmodel SSK-2018

Eenduidige methodiek voor LCC waarmee provincies betrouwbare afwegingen kunnen maken tussen verlengen levensduur en vervangen van assets. Ondergebracht in SSK 2018. Het SSK-rekenmodel is een model waarmee men kostenramingen kan opstellen dat overeenkomt met de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK-2018). Het is een systematiek voor het opstellen, vastleggen en delen van ramingen in met name […]

Werk in Uitvoering 2020

WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelenop op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen’) en in bijbehorende kennismodule WiU. https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/verkeersmaatregelen

Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, waarvan de laatste editie verscheen in 2011. Het Kennisportaal kent geen edities, maar is een ‘levende’ website, die updates krijgt zodra nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

IFD-bouw beweegbare bruggen

NTA 8086 geeft de dimensionering van de raakvlakken tussen de onderbouw, aanbruggen en de verschillende delen van een ophaalbrug en een basculebrug. NTA 8086:2020 — IFD-bouw beweegbare bruggen in NEN webshophttps://www.nen.nl/nta-8086-2020-nl-271904

Handboek Hout in de GWW

Het handboek Hout in de GWW (2022) beschrijft beschikbare houtsoorten en toepassingen voor de grond-, weg- en waterbouw. Deze gemoderniseerde versie bevat een groot aantal nieuwe details voor het op juiste wijze ontwerpen en detailleren van veel gebruikte toepassingen, werpt een nieuw licht op het modificeren van hout en houtproducten en vraagt vooral aandacht voor alle […]

Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Evaluatie en actualisatie is een wettelijke verplichting. Begin januari 2020 is de concept gedragscode opgeleverd en opgestuurd aan RVO voor informele toetsing. Na afronding de officiële ter inzagelegging is de gedragscode officieel gepubliceerd. Het beheer van de gedragscode is door CROW overgedragen aan BIJ12. Project is in 2021 afgerond. Vanaf augustus 2021 is de nieuwe […]