Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: goed onderweg en veelbelovend.

Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’  hun samenwerking in de vorm van ‘Samenwerkingsafspraken KCI’ ondertekenen. 

Jasper Hoogeland (concernmanager mobiliteit bij de provincie Utrecht) is lid van verschillende adviescommissies op het gebied van mobiliteit en infrastructuur en gaat namens de provincies de afspraken ondertekenen. Met hem bespreken we de voortgang van de Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI) en de samenwerking tussen provincies met ondersteuning vanuit het Vakberaad Beheer en Bouw .

Hoe kijk jij naar de uitvoering van de PKCI nu zes maanden na ondertekening?

Sinds de ondertekening van de PKCI op 27 september 2022 hebben we goede voortgang geboekt. Er zijn verschillende initiatieven gestart, zoals een roadshow om gemeenten te betrekken bij de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Regionale bijeenkomsten worden georganiseerd waar gemeenten concrete voorbeelden krijgen en ervaringen kunnen delen. Er zijn ook interprovinciale sessies gehouden om werkwijzen te verbeteren en afspraken te maken over de betrokkenheid van assetmanagers in het beleidsproces.

Misschien wat voorbeelden om synergie en versnelling bij de provincies te illustreren. Het ‘Kernteam Provinciale Actie-agenda’ volgt de voortgang van alle interprovinciale acties op het gebied van de PKCI en zorgt voor kennisuitwisseling. Er zijn samenwerkingsstructuren opgezet, zoals Community of Practice (COP) en werkgroepen, om kennisontwikkeling en implementatie te bevorderen. Het doel is om maatregelen en kennis in de werkprocessen van de provincies te integreren en de CO2-uitstoot te verminderen en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen.

Kun je wat meer vertellen over de samenwerking met andere overheden?

Samen met o.a. het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat werken we aan de route naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Er is regelmatige afstemming om uitdagingen op het gebied van inkoop, duurzaam opdrachtgeverschap en assetmanagement aan te pakken. De gezamenlijke provincies nemen het voortouw op de terreinen waar zij koploper zijn en andere overheden helpen, bijvoorbeeld met het ‘Klimaatdashboard Duurzaam GWW’. Dit dashboard maakt vergelijkingen mogelijk en bevordert de samenwerking tussen overheden. Middels het Kennis Partnerschap Provincies (KPP)) draagt het Vakberaad Beheer en Bouw bij aan de ontwikkeling van dit dashboard.

Heb je nog wensen of verbeterpunten vanuit het PKCI?

We zijn zoals eerder gezegd goed onderweg. De inzet en energie van betrokkenen zijn veelbelovend. Wel zou er nog meer bewustzijn en bekendheid moeten komen binnen de provinciale organisaties over de opgaven en kansen die de PKCI biedt. Dat vraagt om een bredere communicatie over de doelen en de route naar het behalen van die doelen. Daarom ben ik heel blij met de regionale bijeenkomsten voor provinciale en gemeentelijke medewerkers, die zorgen voor verdieping en verbreding van kennis en samenwerking.

Al met al is de uitvoering van de PKCI goed op weg, met verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen provincies en andere overheden. Er is nog ruimte voor verbetering op het gebied van bewustzijn en communicatie binnen provinciale organisaties, maar de inzet en energie van betrokkenen zijn veelbelovend.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...
Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...