Provinciaal Contractenbuffet: ‘Eenduidig en helder opereren naar de markt’.

Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken is bij het Provinciaal Contractenbuffet. Wat betekent of wat kan het Provinciaal Contractenbuffet betekenen voor de provincies en mogelijk ook voor andere overheden?

Wat houdt het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) in?

Bij het PCB, het Provinciaal Contractenbuffet, gaat het om functionele contracten. Als voorbeeld: je wilt als opdrachtgever een weg van A naar B. Die weg moet aan de eisen van de wegbeheerder voldoen. Je kunt zo’n contract dichtschrijven tot en met de laatste korrel zand. Door het functioneel te beschrijven kan de markt zijn expertise gebruiken om concreet invulling te geven aan het werk. Hiermee geef je ruimte aan de markt om zijn eigen invulling te geven aan het contract. Zo’n functioneel contract bestaat uit een aantal delen. Een inhoudelijk deel als het gaat om eisen. En een ander deel dat over de processen gaat. Het PCB is eigenlijk een standaardisatie van de elementen van een contract. Die standaardisatie maakt dat je als provincie dit gebruikt, de kans op fouten minimaliseert en daarmee de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houdt. Dat is het idee achter het PCB.

Wat is het doel van het PCB?

Het PCB is een keuzemenu. Je hoeft als opdrachtgever niet alles te gebruiken. Het is in eerste instantie gericht op de provincies. Er is een goede basis gelegd in de afgelopen jaren. We zitten nu in een fase waarin we aan het onderzoeken zijn of we het niet kunnen gaan verbreden en ook beschikbaar gaan maken voor andere partijen. Dat kunnen gemeenten zijn of waterschappen. Wij zouden dat graag samen met ingenieursbureaus en aannemers gaan doen omdat het ook in hun belang is dat het gebruikt gaat worden. Hierover worden nu ook de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. Ongeveer de helft van de provincies werkt met functionele contracten. Daarom is het zinvol het PCB breder aan te bieden.

Vanuit welke rol ben je bij het PCB betrokken?

Het PCB is ondergebracht bij CROW. Ik zit vanuit mijn rol als Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland in het Vakberaad Beheer en Bouw en ben vanuit die rol verbonden aan het PCB. Ik ben voorzitter van de stuurgroep die gevormd wordt uit een aantal provinciale managers. Daaronder hangt een kernteam waarin de meeste provincies vertegenwoordigd zijn op inhoudelijk niveau. Onder het kernteam hangen weer per thema (kunstwerken, weghardingen et cetera) werkgroepen, waarin de inhoudelijk specialisten zitten die de eisen concreet formuleren en steeds actualiseren. Mijn rol is die van de verbindende schakel tussen het PCB en het Vakberaad Beheer en Bouw.

Wat voegt het PCB toe voor de provincies?

Het idee achter het PCB is dat áls je samen dit type contracten ontwikkelt, je eenduidig en helder naar de markt toe kunt opereren. Het leidt tot minder spraakverwarring, is meer herkenbaar en leidt tot een beter verwachtingsmanagement. De markt weet wat er wordt bedoeld. Daardoor worden er minder aannames gedaan die kunnen leiden tot eventuele fouten. Zo is het PCB bedoelt. In de praktijk zie je dat een aantal provincies meer gebruik maken van dit type contractsoort dan andere provincies.

Provincie X doet het net weer anders dan provincie Y. Het is daarom best moeilijk om een standaardisatie in de functionele contracten te realiseren, zodat alle provincies daar gebruik van maken. Vandaar ons doel om het aantal opdrachtgevers te gaan verbreden. Het PCB kost tijd en energie en moet daarom ook het nodige opbrengen. Een verbreding naar gemeenten en andere partijen is daarom gewenst. Het is een groeiproces, naar een ‘buffet’ voor alle geïntegreerde contractvormen. Daarmee werken we aan het verbeteren van het rendement van het PCB én aan een betere samenwerking binnen de sector.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...