Platform WOW: ‘samen aan de slag met de grote opgaven van deze tijd.’

Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het netwerk. Iedereen die zich met de weg-, vaarweg- en waterinfrastructuur in Nederland bezighoudt. Platform WOW is 16 jaar geleden opgericht door Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. Wij spraken met Astrid Schoon, sinds juli 2022 programmamanager bij platform WOW.

Wat was de reden om Platform WOW op te richten?

We werken allemaal aan dezelfde opgaven, en we lopen tegen dezelfde soort problemen aan; zou het niet slimmer zijn om van elkaar te leren, en elkaars ervaring gebruiken? Ook  een belangrijke reden was de constatering dat er binnen de verschillende organisaties heel veel kennis aanwezig was waar, als je dat zou delen,  ook andere organisaties voordeel van konden hebben.

Hoe werkt Platform WOW?

We organiseren allerlei online en fysieke activiteiten en bijeenkomsten zodat beheerders elkaar leren kennen en elkaar kunnen ontmoeten. Bedoeling is dat we impact creëren. Het gaat niet (alleen) om een gezellig kopje koffie waarna iedereen weer huiswaarts keert. Wat we willen is dat beheerders elkaar stimuleren, op ideeën brengen, en samen dingen oppakken. We brengen deze mensen bij elkaar om de complexe opgaven die we met zijn allen hebben te vertalen naar uitvoeringskracht.

Heb je een voorbeeld van zo’n soort opgave?

Het gaat over alle grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van klimaat, van energie, van mobiliteit. Maar ook de grote renovatie- en vervangingsopgave van wegen, sluizen, bruggen, tunnels die de komende jaren aan vernieuwing toe zijn. De ontwikkeling naar een duurzame leefomgeving, voldoende en schoon drinkwater: het zijn allemaal complexe opgaven waar we als overheden mee te maken hebben. We maken het leren van elkaar ook heel praktisch; hoe maak je een goede prognose, hoe bereken je de CO2 van je project, de kansen van digitaal verkeersmanagement en wat kunnen we leren van de watercrisis in Limburg.

In hoeverre zijn de provincies erbij betrokken?

De provincies zijn medeoprichter van WOW en een belangrijke partner. In het landelijke bestuur van  platform WOW zitten twee vertegenwoordigers vanuit de provincies. Lindy Molenkamp van Noord-Holland en Albert Stuulen van Friesland. Beiden zijn ook voorzitter van een regio-overleg. Dus de provincies zijn bestuurlijk stevig vertegenwoordigd in WOW. Zij voeden ons met wat er leeft binnen de provincies en wat er nodig is, zodat WOW daarop kan inspelen. We hebben vanuit ons bestuur hele korte lijnen met het Vakberaad Beheer en Bouw, maar ook met P12, die met name staat voor de duurzaamheidsopgave van de provincies.

Aanvullingen van jouw kant?

Als je kijkt naar de toekomst, dan hebben we op steeds meer gebieden schaarste. Schaarste om goede mensen te vinden, zowel bij de beheerders als bij de vakmensen die het werk uitvoeren. Er is schaarste aan grondstoffen. Steeds minder middelen komen ons ter beschikking. Tegelijkertijd worden de problemen steeds complexer. En verandert de context steeds sneller. De problematiek die de stikstofcrisis met zich meebrengt… allemaal problemen waar wij met zijn allen tegenaan lopen. Dat maakt dat als we die complexe problemen willen oplossen, we ook naar andere manieren van samenwerking toe moeten. Je kunt het niet meer allemaal zelf. Dus hoe kun je beter combineren, bepaalde dingen aan anderen overdragen… Welke nieuwe vormen van samenwerking gaan ons helpen om (nog steeds) die opgaven aan te kunnen?

Mag ik er nóg eentje noemen? Wat je nu ook ziet dat mede door de stikstofproblematiek veel nieuwbouwprojecten stil komen te liggen. Bij het Rijk is al een verschuiving gaande van nieuwbouw naar instandhouding van bestaande infrastructuur. Dat zal zich doorzetten naar de decentrale overheden. Het imago van nieuwbouw is positief en sexy. Maar instandhouden heeft het imago van ‘op de winkel passen’. Dus saai en niet vernieuwend. Dat klopt echter niet met de werkelijkheid. De bestaande infrastructuur zo op orde houden dat de bereikbaarheid gewaarborgd blijft, dát is pas een uitdaging. Vergelijk het met een oud monumentaal pand dat je moet verduurzamen en aanpassen aan de eisen van nu. Dat is ook veel complexer en uitdagender dan een nieuw pand bouwen.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...