‘Het bundelen van kennis brengt ons allemaal verder.’

Het is vaak efficiënter om voor alle provincies samen kennis te ontwikkelen en toe te passen.’ Bart Swaans is voorzitter van het Vakberaad Beheer & Bouw en legt graag uit waarom het Vakberaad stevig leunt op de uitspraak ‘Het geheel is meer dan de som van de delen’.

Wat doet het Vakberaad?

Het Vakberaad is een bestaand en belangrijk overlegorgaan van de twaalf provincies, waar beheerders en bouwers structureel en frequent om één tafel zitten. Ze vertegenwoordigen het middenmanagement van de provinciale beheer- en bouwactiviteiten, een cruciale schakel tussen beleid en uitvoering. Elke provincie is dus tweemaal vertegenwoordigd in het Vakberaad: vanuit de bouw- én vanuit de beheerkant.

Bart Swaans: ‘Wij zijn een zelfstandig opererende groep en we vinden het belangrijk om kennis op het gebied van infrastructuur te delen, te ontwikkelen en toe te passen.’

Onze thema’s

‘We werken met zeven thema’s: Assetmanagement, Data, Duurzaamheid, Netwerken, Opdrachtgeverschap, Smart Mobility en Vaktechniek. Binnen deze thema’s organiseren we verschillende projecten om eenheid te vinden hoe we met bepaalde vraagstukken omgaan, denk aan het aanleggen van kabels en leidingen of hoe we de markt vragen duurzaamheid toe te passen.’

Meer zichtbaarheid

‘Een van de redenen om steeds meer naar buiten te treden is dat collega’s binnen en buiten de provincies over ons bestaan weten. We hebben onze werkwijze en communicatie steeds meer geprofessionaliseerd. Belangrijk is onze zichtbaarheid vergroten, maar de kern blijft dat we kennis ontwikkelen en toepassen. Dat moeten we niet alleen op zichzelf zetten. We zijn onderdeel van een totaalnetwerk, dus het is heel goed dat andere partijen ons makkelijker kunnen vinden. Met een duidelijk aanspreekpunt. Voorheen wisten collega’s niet zo goed waar ze terecht moesten, dus vandaar een eigen website en meer zichtbaarheid op social media (LinkedIn). Plus een eigen logo erbij!’

Zorgen voor verbinding

‘Ik ben voorzitter en mijn rol is ervoor te zorgen dat alle leden van het Vakberaad met enthousiasme samenwerken en met elkaar de koers bepalen. Dus zorgen dat er verbinding is tussen mensen, dat is een belangrijke rol van de voorzitter. Meerdere leden van het Vakberaad hebben een of twee thema’s geadopteerd waar ze zich extra voor inzetten. Voor mij persoonlijk zijn dat Smart Mobility en Netwerken.’

Het jaarprogramma

‘We stellen elk jaar een programma samen waar we in werkgroepen (themaberaden) mee aan de slag gaan. Voor de provincies nemen we daarin een coördinerende rol. We houden het overzicht, stellen middelen beschikbaar en geven de prioriteiten aan voor de deelnemers in de werkgroepen. Ook sluiten sommige leden van het Vakberaad zich aan bij lezingen van (kennis)instituten en brengen daarmee de opgedane kennis weer terug.’ 

Wat hebben jullie tot op heden bereikt?

‘De ambitie van het Vakberaad is het samenbrengen van kennis. Door werkwijzen en processen te uniformeren en het gebruik van de ontwikkelde producten te stimuleren.

Er zijn producten ontwikkeld die we inmiddels samen gebruiken, bijvoorbeeld kabels en leidingen. En op het gebied van de kwaliteitsontwikkeling verhardingen (‘asfaltimpuls’) trekken we samen op met andere kennisinstellingen. Dat doen we ook bij de ontwikkeling van digitalisering in beheer en bouw sector (BIM) en recent met de gezamenlijke gedragscode op het gebied van flora en fauna.

Een ander mooi resultaat is het PCB (Provinciaal Contracten Buffet) waarmee we eenduidige contracteisen vanuit de provincies richting aannemers delen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden.

Dat we steeds vaker gevonden worden door andere partijen zoals Rijkswaterstaat, gemeentes en kennisinstellingen is ook een belangrijk pluspunt. Als Vakberaad zijn we een gezamenlijk aanspreekpunt.’

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...