Het Manifest duurzaam GWW 2030: ‘ambitieuze doelen om duurzamer en meer circulair te gaan werken’.

Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over het Manifest en de ambitieuze doelen om duurzamer en meer circulair te gaan werken.

Kun je iets over jezelf vertellen, ter introductie?

Ik werk bij de provincie Utrecht. Daar ben ik opdrachtgever slimme mobiliteit, duurzame mobiliteit en goederenvervoer. Vanuit duurzame mobiliteit proberen we alles wat beweegt duurzamer te maken. We werken daarnaast aan een duurzame infrastructuur. Dus alles wat we aan assets hebben: wegen, kunstwerken, vaarwegen, bruggen. Ik heb qua studie een achtergrond in de verkeerskunde. Het is mijn persoonlijke drijfveer om echt te werken aan verduurzaming. 

Wat houdt het Manifest in kort bestek in?

Het Manifest heeft een hele lange aanloop gekend, en is voortgevloeid uit de Europese Green Deals. 

Al in 2013 is er vanuit Europa een eerste Green Deal gekomen. Daarin werd gezegd: we willen GWW gaan verduurzamen. Die Green Deal is door allerlei partijen ondertekend: Rijk, provincies et cetera. Vervolgens is er een Green Deal 2.0 gekomen om die transitie verder in gang te krijgen. Het is namelijk een transitie binnen een relatief nieuw onderwerp. Hoe ga je duurzamer werken, hoe ga je circulair werken, hoe word je energie neutraal. Je moet met hele kleine stapjes beginnen. En die kleine stapjes gaan helpen om langzaam een structuurverandering te realiseren. 

Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. In Green Deal 2.0 is gewerkt aan de cultuur en het gedachtengoed: we moeten dit gaan doen. Klip en klaar. Het Manifest was het moment om te gaan opschalen. Om richting 2030 grotere stappen in die transitie te gaan zetten – duurzamer en meer circulair.  

Welke ambities hebben jullie met het Manifest, wat moet er in 2030 qua resultaat behaald zijn?

De doelen zoals die in het klimaatakkoord staan en de doelen zoals genoemd in het nationaal grondstoffen akkoord. Dat betekent 50% reductie van energiegebruik en van primaire grondstoffen. Het zijn zeer ambitieuze doelen. 

Waarom is het Manifest relevant voor de provincies? 

Het Manifest is in 2021 ondertekend door overheidsopdrachtgevers, marktpartijen, brancheorganisaties en kennisinstellingen. Het is echt een stevig Manifest dat breed gedragen wordt. In het GWW werken we met veel partijen samen. Wij zijn als provincie vrijwel altijd de opdrachtgever. Maar als opdrachtgever kun je niet in je eentje de markt dicteren. Je kunt hele hoge eisen stellen in je aanbestedingen, maar dat betekent niet dat aannemers het zomaar kunnen uitvoeren. Misschien hebben ze de kennis niet, of ontbreekt het aan het juiste materieel. Of wordt de prijs van het werk veel hoger. 

Kortom: deze provincie kan dit op korte termijn wel willen, maar door als overheidsopdrachtgevers samen op te trekken met de markt, kun je samen werken aan een ambitieus maar realistisch groeipad. 

Als één partij communiceren dus?

Het gaat erom dat je met alle overheden samen met één koers naar de markt toegaat, en ook als één partij zegt: in 2030 willen we dáár staan. Dat betekent dat ook de aannemers in Nederland mee moeten gaan groeien en hun bedrijfsdoelen zullen moeten aanpassen om mee te groeien naar de toekomst toe. Naar onze gezamenlijke toekomst. 

Als we als overheden verschillende geluiden laten horen, dan is dat contraproductief. Als de een zegt ik wil dit nu, en de ander wil het later, dan weet de markt ook niet wat-ie moet doen. Moet ik nou snel gaan of langzaam? De samenwerking tussen de overheden onderling is heel belangrijk, maar ook de samenwerking met de markt.  

Klik hier voor het Manifest duurzaam GWW 2030.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...